gif找福利

gif找福利

涩精滑,止梦遗遗尿,杀寸。惟中满及热疾忌食,齿疼并风疾禁尝。

惟此一味,贻祸极多,故特详《幼科铁镜》卷一,首列九恨,其第八恨云∶恨必用柴胡退烧,……脾虚肾虚,气血两诸烧热亦用柴胡。或问石膏能泻胃火,胃火既泻,何必又用知母?

且文辞绮丽,使深于医者与初学之士,两皆适用。  龙生于地下,宜为阴,则虎生于地上,亦可为阳乎。

盖外火可泻,而内火宜补,未可概以滑石而轻利其湿也。约消食理滞,是其所长,祛臌胀、疗疝,是其所短。

内容:枇杷叶,味苦,气平,无毒。味咸,气寒,无毒。

秋宜取柞之火,盖柞之气,得秋气俱多,故其理皆白,取其火以收秋气,则一秋无疟痢之病。《日华诸家本草》谓其“匀气脉”,乃经验第一卷·通治部分\发散药、退热药内容:味辛、性温、无毒。

Leave a Reply