IPX-081|天海翼作品IPX-081|真正生中出し風俗5本番

IPX-081|天海翼作品IPX-081|真正生中出し風俗5本番

上七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓再煎,温服一升,日三服。曾治一壮年,仲夏长途劳役,因受温病已过旬日,精神昏愦,谵语不省人事,且两手乱动不休,其脉弦而浮,一息近六至,不任循按,两尺尤甚。

其酸也能,其辛也能辟,故其性善理肺,能使肺叶之辟纯任自然,而肺中之呼吸于以调,痰涎于以化,即咳嗽于以止矣。翌日更仿白虎加人参汤之义,又改用野党参五钱,煎汤送服从前药末,又下燥粪数枚,后或每日如此服药,歇息一日不服药,约计共服生石膏细末斤许,下燥粪近百枚,病始霍然全愈。

盖人参虽善补气,而实则性兼升浮,惟借赭石之重坠以化其升浮,则人参补益之力下行可至涌泉,非然者但知用人参以补气,而其升浮之性转能补助逆气,而分毫不能补助正气,是用之不如不用也。医者投以清火通络之剂,兼法王勋臣补阳还五汤之义,加生黄数钱,服后更觉脑中疼如锥刺,难忍须臾。

而自晨至暮,共服熟地十二两,竟能救此垂危之证,熟地之功用诚伟哉。上三味为散,纳巴豆,更于臼中杵之,以白饮和服,强人半钱匕,羸者减半,病在膈上必吐,在膈下必利,不利进热粥一杯,利过不止,进冷粥一杯。

《伤寒论》原文∶伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐者,竹叶石膏汤主之。乳香、没药,最宜生用,若炒用之则其流通之力顿减,至用于丸散中者,生轧作粗渣入锅内,隔纸烘至半熔,候冷轧之即成细末,此乳香、没药去油之法。

子××按∶数年前余在里处,曾治一少阴寒证,服药后下利发烦而愈。 故方中重用芩、连,化其下陷之热,而即用葛根之清轻透表者,引其化而欲散之热尽达于外,则表里俱清矣。

Leave a Reply